Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.OffTheGrid.pl 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Off The Grid, 43-140 Lędziny, ul.: Długosza 29/3. 

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014r. Poz.827)

REGULAMIN

Strona internetowa oraz sklep z odzieżą autorską www.offthegrid.pl jest własnością firmy:

Off The Grid Sylwia Gierez-Dobiczek

43-140, Lędziny, ul: Długosza 29/3

NIP: 6482392986, REGON: 243371923, wpisane do CEIDG 

KONTO BANKOWE ING: 47 1050 1399 1000 0092 0443 2349

dalej nazywaną Sprzedającym.

 

Kupującym może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Klientem.

Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym.

Klient ma prawo do złożenia zamówienia w sklepie bez rejestracji, która jest dobrowolna.

Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia/Rejestracji poprzez podanie konkretnego modelu produktuw odpowiednim rozmiarze, podanie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu lub innej formy umożliwiającej kontakt z Klientem.

Realizacja zamówienia bez podania danych osobowych i teleadresowych nie jest możliwa.

Istnieje możliwość zamówienia towaru według indywidualnych wymagań. Niezbędne jest wtedy wysłanie na adres email sklepu (store@offthegrid.pl) własnych wymiarów, jeżeli są inne niż umieszczone w tabelach rozmiarów na stronie Sprzedającego. W takim przypadku termin realizacji może wydłużyć się od 7 do 21 dni. W przypadku braku możliwości wykonania zamówienia Klient  zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Spersonalizowane zamówienia są kalkulowane indywidualnie zgodnie z cennikiem zawartym z zakładce http://www.offthegrid.pl/projektowanie-na-miarę Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, lub wydłużeniu czasu oczekiwania na towar (brak tkaniny, konieczność doszycia, opóźnienia wynikające z wydłużeniem czasu dostawy dodatków, częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia)).

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie pola Potwierdź zamówienie, a następnie kliknięcie pola Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, które skutkuje przekazaniem go do realizacji oraz obowiązkiem zapłaty za produkty wraz ze sposoben dostawy, wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia. (Obowiązek zapłaty za przesyłkę zostaje zniesiony w momencie gdy Klient zakupi towar o wartości wyższej niż 200 zł)

Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym na adres e-mail Klienta, podanym przy składaniu zamówienia, zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z wybraną opcją dostawy.

Realizacja zamówień́ płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie.

Termin płatności wynosi 7 dni, po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Prosimy o podanie numeru telefonu umożliwiającego szybki kontakt dostawcy z Klientem.

Nieodebranie przesyłki od nadawcy skutkuje dodatkowym obciążeniem Klienta kosztami ponownej wysyłki, o czym Klient zostanie wczesniej poinformowany.

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towar wolny od wad i ponosi odpowiedzialność́ za niego przez dwa lata od daty zakupu, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku, ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014r oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw. 

W przypadku niezgodności towaru z umową, lub chęci wymiany towaru na inny model lub rozmiar, proszę wypełnić formularz odstąpienia od umowy/reklamacji/wymiany  określający niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji lub wymiany zobowiązania oraz przesłać go na adres Sprzedającego wraz z  dowodem zakupu (paragon, faktura, wydruk potwierdzenia płatności kartą).                                                                                                                                                                                                                                                         Formularz odstapienia od umowy/reklamacji/wymiany jest dołączany do rachunku oraz jest do pobrania na stronie sklepu http://www.offthegrid.pl/zwroty

W okresie do 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́. Po tym czasie termin możliwość odstąpienia od umowy wygasa.

Zwracany towar powinien być w stanie nadającym się do ponownego wystawienia do sprzedaży w sklepie internetowym, posiadający oryginalne metki, kompletne wyposażenie oraz starannie zapakowany. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.

Uszkodzenia towaru powinny być zgłaszane bezzwłocznie w terminie do 3 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrotu wpłat dokonujemy w przeciągu ok. 7 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.                                                                                          

 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia proponowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sposób dokonania zwrotu jest opisany na stronie www.offtherid.pl w zakładce http://www.offthegrid.pl/zwroty

Zwrotu nie podlegają rzeczy, które zostały specjalnie spersonalizowane według indywidualnych potrzeb Klienta .

Wymiany towaru na inny następuje w przeciągu ok 7 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu.

W przypadku reklamacji należy dokładnie opisać przedmiot reklamacji, dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura, wydruk potwierdzający płatność kartą oraz wysłać wraz z reklamowanym towarem na adres sklepu. 

Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostaje naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. W razie braku towaru zostanie dokonany zwrot równowartości ceny produktu wraz z kosztami sposobu dostawy, który został wybrany przez Klienta spośród proponowanych przez Sprzedającego. Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokona zwrotu pieniędzy. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zakupy powyżej 200 zł są premiowane darmową przesyłka na terenie Polski.

Operatorem przelewów jest Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Tel. +48 61 642 90 80, +48 61 642 91 00, fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Produkty oferowane na stronie www.offthegrid.pl zostały zaprojektowane przez Sylwię Gierez-Dobiczek i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego regulaminu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. z 2012r,Nr 101. Poz 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.202r. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia swojego konta założonego w sklepie internetowym http://www.offthegrid.pl. Należy wtedy przesłać stosowne żądanie do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email store@offthegrid.pl, lub na adres:                                                                                                               Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym http://www.offthegrid.pl, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.offthegrid.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia orazw całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność́ działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu http://OffTheGrid.pl należy je wszystkie wyłączyć́.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 4.3 (Lędziny, 25.12.2014)

 

Reklamacja towarów - formularz

Odstąpienie od umowy - formularz